Stavebný dozor

Stavebný dozor má byť v prvom rade nezávislý odborník, ktorý nie je prepojený s realizačnou firmou, ktorá zhotovuje stavbu. Jeho hlavnou úlohou je chrániť investora voči realizačnej firme z pohľadu navyšovania cien, kvality prevedených prác a materiálov.

Povinnosti stavebného dozoru definuje stavebný zákon stavebný zákon č. 50/1976 Zb.

Podľa § 46b, Stavebný dozor, Osoba vykonávajúca stavebný dozor

 1. sleduje spôsob a postup uskutočňovania stavby tak, aby sa zaručila bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, riadna inštalácia a prevádzka technického vybavenia na stavbe, odborné ukladanie stavebných výrobkov a hmôt, vhodnosť ich použitia a odborné ukladanie strojov a zariadení; sleduje vedenie stavebného denníka,
 2. zodpovedá za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby, za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a spoluzodpovedá za dodržanie podmienok rozhodnutí vydaných na uskutočnenie stavby, najmä územného rozhodnutia a stavebného povolenia,
 3. vplýva na odstránenie závad, ktoré na stavbe zistil; ak nemožno závady odstrániť v rámci výkonu stavebného dozoru, bezodkladne ich oznámi stavebnému úradu.

Povinnosti stavebného dozora

 • preštudovať a dôkladne sa oboznámiť s projektovou dokumentáciou
 • oboznámiť sa s podmienkami, ktoré sú uvedené v stavebných povoleniach a v ďalších povoleniach potrebných pre výstavbu
 • sledovať spôsob a postup uskutočňovania stavby tak, aby sa zaručila bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci,
 • sledovať spôsob činnosti na stavenisku, spôsob a postup uskutočňovania stavby tak, aby sa zaručila požiarna bezpečnosť
 • sledovať, či je zabezpečená správna inštalácia a bezpečná prevádzka technického vybavenia na stavenisku a na stavbe
 • sledovať, či sa stavebné výrobky, stavebné materiály a stavebné konštrukcie riadne ukladajú
 • posúdiť vhodnosť použitia pripravených stavebných výrobkov, materiálov a konštrukcií
 • dbať o to, aby stroje, zariadenia a technologické konštrukcie boli riadne ukladané,
 • sledovať vedenie stavebného denníka, vykonávať záznamy do stavebného denníka a usmerňovať stavebníka pri vedení stavebného denníka
 • zabezpečiť súlad priestorovej polohy stavby s dokumentáciou stavby
 • zabezpečiť dodržiavanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu
 • niesť spoluzodpovednosť so stavebníkom za plnenie podmienok rozhodnutí vydaných na uskutočnenie stavby
 • prijímať opatrenia na odstránenie závad, ktoré zistil na stavbe
 • oznamovať stavebnému úradu všetky závažné závady na stavbe, ktoré nebolo možné odstrániť v rámci výkonu činnosti stavebného dozoru
 • kontrola postupu prác na stavbe podľa časového harmonogramu
 • kontrola dokumentácie skutočného vyhotovenia
 • sledovanie a kontrola odstránenia vád a nedorobkov zistených pri preberacom a kolaudačnom konaní v stanovených termínoch
 • kontrola vypratania a uvoľnenia staveniska v stanovenom termíne