Koľko projekt stojí?

Orientačný cenník tu.

Cenová kalkulácia sa tvorí výhradne na základe individuálnych potrieb klienta.

Je rozdiel, či máte záujem o štúdiu, či projekt rodinného domu, kde cena samozrejme zohľadňuje veľkosť, stavebnú náročnosť a nároky na technológie alebo projekt verejného parku, či návrh interiéru jednoizbového bytu…

Termín ako i samotný rozsah prác sa rovnako upresnia až po zvážení konkrétnych požiadaviek klienta.

Aké podklady si mám pripraviť, aby ste mi navrhli dom?

Pre vypracovanie štúdie, či projektovej dokumentácie je potrebné:

 • – polohopisné a výškopisné zameranie pozemku v digitálnej forme,
 • – zameranie a overenie jednotlivých inžinierskych sietí
 • – kópia listu vlastníctva
 • – kópia katastrálnej mapy

Akými projektami sa Váš ateliér zaoberá?

Na základe Vašich požiadaviek Vám vypracujeme:

Urbanistickú štúdiu

– rieši čiastkové problémy v území, spracúva sa ako návrh koncepčného riešenia vymedzeného územia alebo na riešenie urbanistických a architektonických problémov v území. Môže slúžiť ako podklad pre projekt pre územné rozhodnutie.

Architektonickú štúdiu

– predchádza projektovej dokumentácii, a rieši sa spravidla ako hmotovo-dispozičný návrh objektu, ktorý zohľadňuje požiadavky investora na funkciu a štandard vybavenia, orientáciu na svetové strany, lokalitný program a urbanistickú štruktúru, v ktorej sa objekt bude nachádzať ako i estetické predstavy autora, s pripomienkami investora, s ohľadom na špecifické okolnosti (ak je objekt kult. pamiatka…)

Projektovú dokumentáciu

– nadväzuje na architektonickú, príp. urbanistickú štúdiu, ktoré dopracováva do jednotlivých stupňov dokumentácie, a tieto slúžia pre vydanie úradných rozhodnutí, príp. realizáciu stavby

Návrh interiéru

– rieši vnútorné prostredie objektu do detailu: povrchové úpravy (omietky, podlahy, obklady..), zariadenie (typický, príp. atypický nábytok..), doplnky, ktoré samotný priestor robia príjemným a užívateľným

3D vizualizácie

– spravidla sú súčasťou architektonickej, príp. urbanistickej štúdie, vieme ich však spracovať i na externé projekty ako samostatnú službu

Inžiniersku činnosť

– zabezpečuje predprojektovú prípravu, konzultácie s jednotlivými správcami sietí a dotknutými inštitúciami štátnej správy v jednotlivých fázach územného a stavebného konania a vybavenie územného, stavebného či kolaudačného povolenia

Projektujete len stavebné výkresy a ostatné rozvody si mám dať urobiť niekomu inému?

Zpravidla spracovávame projektovú dokumentáciu ako komplex jednotlivých profesií.

Znamená to, že v jednej obálke dostanete všetky potrebné dokumentácie, či už pre vybavenie jednotlivých povolení, alebo pre realizáciu. Už roky spolupracujeme s projektantami jednotlivých profesiií, ktorí so vo svojom odbore skutočnými profesionálmi. Samozrejme, ak máte svojich overených projektantov, nieje pre nás problém spolupracovať a dodať len stavebnú časť.

Jednotlivé stupne projektovej dokumentácie:

Investičný zámer
– vychádza z vlastnej koncepcie rozvoja podnikateľských aktivít investora, zo schválenej územno-plánovacej dokumentácie a ďalších podkladov, slúžiacich na definovanie požiadaviek investora
Dokumentácia pre územné rozhodnutie
– slúži ako podklad pre vydanie územného rozhodnutia na riešenú stavbu
Dokumentácia pre stavebné povolenie
– je podkladom pre vydanie stavebného povolenia, jeho súčasťou sú i čiastkové projekty inžinierskych sietí, požiarnej ochrany…, ktoré slúžia pre vyjadrenie sa správcov sietí, príp. požiarnikov, či iných účastníkov stavebného konania, na základe ktorých vydá príslušný Stavebný úrad stavebné povolenie.
Realizačný projekt
– je vypracovaný pre realizáciu stavby v potrebných mierkach a podrobnosti, doplnený o detaily a výkazy prvkov. Obsahuje i ďalšie čiastkové projekty, ktoré podrobnejšie špecifikujú technické, príp. technologické vybavenie stavby.
Projekt porealizačného zamerania
– spracováva sa ku kolaudácii stavby v prípade, ak prišlo počas realizácie k výraznejším odchýlkam, príp. zmenám oproti realizačného projektu. Súčasne slúži ako projekt skutkového stavu.

Projektová dokumentácia obsahuje:

 • – stavebnú časť, ktorej súčasťou je technická správa, sprievodná správa, osadzovacia a koordinačná situácia, výkresy pôdorysov jednotlivých podlaží v mierkach a podrobnosti prislúchajúcich jednotlivým stupňom projektovej dokumentácie, pôdorys a rezy krovu, rezy objektom, pohľady, výkresy detailov, …
 • – projekt statiky
 • – projekt požiarnej ochrany
 • – projekt elektroinštalácie
 • – projekt zdravotechniky
 • – projekt plynoinštalácie
 • – projekt vykurovania
 • – projekt spevnených plôch
 • – projekt sadových úprav
 • – projekt organizácie výstavby
 • – rozpočet a výkaz výmer
 • – projektové hodnotenie budov
 • – projekt vzduchotechniky
 • – projekt merania a regulácie
 • – projekt elektrickej požiarnej signalizácie
 • – a ďalšie (podľa individuálnej potreby)

Viete mi poradiť stavebnú firmu?

Okrem projekčnej firmy sme aj stavebná firma so sídlom v Trnave, ktorá už niekoľko rokov pôsobí na domácom trhu. Spojením projekčných a realizačných služieb odpadá nutnosť komunikácie medzi architektom a stavebnou firmou, čím sa eliminujú nedorozumenia a čas.

Zaoberáme sa stavebnými prácami v interiéri a exteriéri, výstavbou rodinných domov na kľúč, murárskymi prácami a komplexnými prácami v oblasti stavebníctva. Za roky pôsobenia sme získali množstvo skúseností a spokojných klientov. Všetci naši zamestnanci sú skúsení, spoľahliví a majú dlhodobú prax v danom obore.

Náš cieľ je poskytovať kvalitné a cenovo výhodné služby našim klientom.

Aké materiály používate?

Používame kvalitné materiály od renomovaných európskych firiem, čím je docielená nadštandartná kvalita.