Architektúra a projekčné práce

Na základe Vašich požiadaviek Vám vypracujeme:

Urbanistickú štúdiu

– rieši čiastkové problémy v území, spracúva sa ako návrh koncepčného riešenia vymedzeného územia alebo na riešenie urbanistických a architektonických problémov v území. Môže slúžiť ako podklad pre projekt pre územné rozhodnutie.

Architektonickú štúdiu

– predchádza projektovej dokumentácii, a rieši sa spravidla ako hmotovo-dispozičný návrh objektu, ktorý zohľadňuje požiadavky investora na funkciu a štandard vybavenia, orientáciu na svetové strany, lokalitný program a urbanistickú štruktúru, v ktorej sa objekt bude nachádzať ako i estetické predstavy autora, s pripomienkami investora, s ohľadom na špecifické okolnosti (ak je objekt kult. pamiatka…)

Projektovú dokumentáciu

– nadväzuje na architektonickú, príp. urbanistickú štúdiu, ktoré dopracováva do jednotlivých stupňov dokumentácie, a tieto slúžia pre vydanie úradných rozhodnutí, príp. realizáciu stavby

Návrh interiéru

– rieši vnútorné prostredie objektu do detailu: povrchové úpravy (omietky, podlahy, obklady..), zariadenie (typický, príp. atypický nábytok..), doplnky, ktoré samotný priestor robia príjemným a užívateľným

3D vizualizácie

– spravidla sú súčasťou architektonickej, príp. urbanistickej štúdie, vieme ich však spracovať i na externé projekty ako samostatnú službu

Inžiniersku činnosť

– zabezpečuje predprojektovú prípravu, konzultácie s jednotlivými správcami sietí a dotknutými inštitúciami štátnej správy v jednotlivých fázach územného a stavebného konania a vybavenie územného, stavebného či kolaudačného povolenia

Zpravidla spracovávame projektovú dokumentáciu ako komplex jednotlivých profesií.

Znamená to, že v jednej obálke dostanete všetky potrebné dokumentácie, či už pre vybavenie jednotlivých povolení, alebo pre realizáciu. Už roky spolupracujeme s projektantami jednotlivých profesiií, ktorí so vo svojom odbore skutočnými profesionálmi. Samozrejme, ak máte svojich overených projektantov, nieje pre nás problém spolupracovať a dodať len stavebnú časť.

Jednotlivé stupne projektovej dokumentácie:

Investičný zámer
– vychádza z vlastnej koncepcie rozvoja podnikateľských aktivít investora, zo schválenej územno-plánovacej dokumentácie a ďalších podkladov, slúžiacich na definovanie požiadaviek investora
Dokumentácia pre územné rozhodnutie
– slúži ako podklad pre vydanie územného rozhodnutia na riešenú stavbu
Dokumentácia pre stavebné povolenie
– je podkladom pre vydanie stavebného povolenia, jeho súčasťou sú i čiastkové projekty inžinierskych sietí, požiarnej ochrany…, ktoré slúžia pre vyjadrenie sa správcov sietí, príp. požiarnikov, či iných účastníkov stavebného konania, na základe ktorých vydá príslušný Stavebný úrad stavebné povolenie.
Realizačný projekt
– je vypracovaný pre realizáciu stavby v potrebných mierkach a podrobnosti, doplnený o detaily a výkazy prvkov. Obsahuje i ďalšie čiastkové projekty, ktoré podrobnejšie špecifikujú technické, príp. technologické vybavenie stavby.
Projekt porealizačného zamerania
– spracováva sa ku kolaudácii stavby v prípade, ak prišlo počas realizácie k výraznejším odchýlkam, príp. zmenám oproti realizačného projektu. Súčasne slúži ako projekt skutkového stavu.

Projektová dokumentácia obsahuje:

 • – stavebnú časť, ktorej súčasťou je technická správa, sprievodná správa, osadzovacia a koordinačná situácia, výkresy pôdorysov jednotlivých podlaží v mierkach a podrobnosti prislúchajúcich jednotlivým stupňom projektovej dokumentácie, pôdorys a rezy krovu, rezy objektom, pohľady, výkresy detailov, …
 • projekt statiky
 • projekt požiarnej ochrany
 • projekt elektroinštalácie
 • projekt zdravotechniky
 • projekt plynoinštalácie
 • projekt vykurovania
 • projekt spevnených plôch
 • projekt sadových úprav
 • projekt organizácie výstavby
 • ozpočet a výkaz výmer
 • projektové hodnotenie budov
 • projekt vzduchotechniky
 • projekt merania a regulácie
 • projekt elektrickej požiarnej regulácie
 • a ďalšie (podľa individuálnej potreby)